Gudang Info yang berisi Berita, Cerita, Hiburan, dan Ilmu Pengetahuan

Friday, 2 May 2014

Definisi Sejarah Menurut Para Ahli

Khoirudin Joyo

Beberapa definisi sejarah menurut para ahli,
antara lain:
(a) Edward Hallet Carr: Sejarah adalah suatu proses interaksi
serba-terus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada
padanya; suatu dialog tiada henti-hentinya antara masa
sekarang dengan masa silam.

(b) Robert V. Daniels: Sejarah ialah kenangan pengalaman umat
manusia.

(c) J. Bank: Semua peristiwa masa lampau adalah sejarah
(sejarah sebagai kenyataan); sejarah dapat membantu
manusia untuk memahami perilaku manusia pada masa yang
lampau, masa sekarang, dan masa akan datang.

(d) Taufik Abdullah: Sejarah harus diartikan sebagai tindakan
manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang
dilakukan di tempat tertentu.(e) Muhammad Yamin: Sejarah ialah ilmu pengetahuan umum
yang berhubungan dengan cerita bertarikh, sebagai hasil
penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia
pada waktu yang telah lampau atau tanda-tanda yang lain.

(f) Mohammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah
menyatakan sejarah, yaitu:

  • (1) Jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa
  • dalam kenyataan di sekitar kita.
  • (2) Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau
  • peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita.
  • (3) Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa dalam kenyataan di sekita kita.

(g) W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia mengungkapkan sejarah, yaitu:

  • (1) Silsilah atau asal-usul.
  • (2) Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada
  • masa lampau.
  • (3) Ilmu, pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian
  • atau peristiwa yang benar-benar terjadi.
Source: BSE X

0 comments:

Post a comment