Gudang Info yang berisi Berita, Cerita, Hiburan, dan Ilmu Pengetahuan

Tuesday, 22 May 2012

Contoh Daftar Isi Dalam Laporan Kegiatan Outdoor Makalah

Di bawah ini merupakan Contoh Daftar Isi Dalam Laporan Kegiatan Outdoor Makalah Karya Tulis


DAFTAR ISI


HALAMAN JUDULLEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ i


HALAMAN MOTTO .......................................................................................... ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... iii
KATA PENGANTAR .........................................................................................  iv
DAFTAR ISI  ......................................................................................................  v
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vi

BAB I    PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Outdoor Activity.................................................... 1  
B. Tujuan Outdoor Activity .................................................................. 2
               C. Manfaat Outdoor Activity................................................................ 3
               D. Daftar Lokasi Outdoor Activity....................................................... 4
               E. Mengenal Lebih Lanjut Pulau Tujuan Outdoor Activity................... 5

BAB II   TEMPAT-TEMPAT TUJUAN OUTDOOR ACTIVITY

  A    1.Pura Tanah Lot............................................................................... 6
2. Joger............................................................................................... 7
3. Danau Bedugul.............................................................................. 8
4.Hutan Pala Sangeh........................................................................ ..9
5. Pantai Sanur................................................................................... 10

B     1. Tari Barong dan Keris................................................................... 11
2. KCB( KACANG BALI)............................................................... 12
3.Pasar Sukawati................................................................................ 12
4. GWK( GARUDA WISNU KENCANA).................................... 13
5. Pantai Kuta.................................................................................... 14

C       1..Museum Bajre Sandi..................................................................... 15
       

BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan ...................................................................................... 16
B.     Saran dan Kritik .............................................................................. 17

               DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 18

lAMPIRAN ......................................................................................................... 19
- v -


DAFTAR GAMBAR

A. TANAH LOT.................................................................................... 21
B.  JOGER............................................................................................. 22
C.  BEDUGUL...................................................................................... 23
               D.  HUTAN PALA SANGEH ............................................................. 24
               E.  PANTAI SANUR............................................................................ 25
F.  PUSAT TENUN GALUH .............................................................. 26
G. TARI BARONG DAN KERIS........................................................ 27
H. KCB( KACANG BALI) ................................................................. 28
I.  PASAR SUKAWATI ...................................................................... 29
J. GWK(GARUDA WISNU KENCANA).......................................... 30
K.PANTAI KUTA................................................................................ 31
I.  PUSAT JAJAN KRISNA................................................................. 32
L. MUSEUM BAJRE SANDI ............................................................. 33

Kumpulan Makalah Lainnya
Silahkan mengunjungi: Kumpulan Makalah

1 comments: